Sáng ngày 23 tháng 01 năm 2010. Hội khuyến học thành phố Việt Trì đã tổ chức tổng kết công tác khuyến học năm 2009, bàn phương hướng nhiệm vụ năm 2010.